Jesteś tutaj: Start    O Nas

O Nas

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WSPIERAMY PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (zapewniając wsparcie doradcze, szkoleniowe, organizacyjne) m.in. poprzez realizację projektów:

1.    ”Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej” 10-31.12.2007, 05-12.2008
Ośrodek wspierał spółdzielnie socjalne z terenu województwa łódzkiego. Udzielał grantów, pożyczek i poręczeń oraz świadczył doradztwo z zakresu prawnego, biznesowego i promocyjnego. Źródło finansowania: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 85695,00 zł 80000,00 zł
2.    „Ośrodek Ekonomii Społecznej” 09.2010 – 08.2013
Celem projektu jest zapewnienie wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej z województwa łódzkiego osób fizycznych zainteresowanych podjęciem działalności w sektorze ES przez utworzenie LOKALNYCH OŚRODKÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ (LOES) w 5 punktach: Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach, Kutnie. Źródło finansowania: ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2985270,00 zł

POBUDZAMY ŚRODOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO WZROSTU I PROFESJONALIZACJI m.in. poprzez realizację projektu:

1.    ”Kurs na ekonomię społeczną” 07.2009-12.2009
W ramach projektu zorganizowano warsztaty z zakresu umiejętności trenerskich dla osób pracujących w przedsiębiorstwach społecznych oraz instytucjach w rozmaity sposób wspierających podmioty ekonomii społecznej. Przeprowadzono szereg działań promocyjnych: „Śniadania z ekonomią społeczną”, III edycja konkursu „Przełamujemy bariery’’ oraz Gala Przedsiębiorczości Społecznej, wydanie folderu „Przedsiębiorstwa społeczne w regionie łódzkim w roku 2009. Źródło finansowania: PO FIO 67797,00 zł

WSPÓŁTWORZYLIŚMY PIERWSZE W WOJ. ŁÓDZKIM PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE m.in. poprzez realizację projektu:

1.    Koalicja Łamania Oporów Społecznych „KŁOS” - partner 2004-06.2008
Projekt KŁOS był skierowany do osób niepełnosprawnych psychicznie oraz długotrwale bezrobotnych. Jego główny cel stanowiło stworzenie systemu wspieranego zatrudnienia socjalnego ułatwiającego osobom niepełnosprawnym psychicznie oraz długotrwale bezrobotnym powrót do pełnej aktywności zawodowej w modelowej firmie społecznej działającej przy organizacji pozarządowej. W ramach realizowania tego projektu Stowarzyszenie zdobyło doświadczenie w budowaniu zaplecza umożliwiającego organizacjom pozarządowym zakładanie przedsiębiorstw społecznych. Pełniło również funkcję doradczą w zakresie edukacji, readaptacji
i rehabilitacji zawodowej grup wykluczonych, m.in. z wykorzystaniem nowatorskich technologii ITC. Źródło finansowania: PIW EQUAL 8364221,85 zł

STWORZYLIŚMY ZINTEGROWANY SYSTEM POMOCY OSOBOM WYKLUCZONYM SPOŁECZNIE W WEJŚCIU NA RYNEK PRACY ORAZ W UTRZYMANIU SIĘ NA NIM PRZEZ PIERWSZY OKRES ZATRUDNIENIA m.in. poprzez realizację projektu:

1.    ”Zintegrowany system wsparcia dla osób wykluczonych społecznie” 10.2007– 12.2007
Celem tego projektu było stworzenie zintegrowanego systemu pomocy osobom wykluczonym społecznie w wejściu na rynek pracy oraz w utrzymaniu się na nim przez pierwszy okres zatrudnienia. W ramach tego projektu Stowarzyszenie przeprowadziło kilkanaście szkoleń, spotkań informacyjnych oraz kilkadziesiąt konsultacji z zakresu badania predyspozycji zawodowych beneficjentów, zagadnień biznesowych, prawnych oraz porad w zakresie zakładania spółdzielni socjalnych, pomogło stworzyć biznesplan dla nowej spółdzielni socjalnej, zorganizowało dużą imprezę promującą ideę gospodarki społecznej — „Galę Przedsiębiorczości Społecznej”, a także spotkania z cyklu „Śniadania z ekonomią społeczną”, wydało foldery informacyjne i kalendarze promujące projekt firmę społeczną oraz spółdzielnie socjalne działające w województwie łódzkim. Źródło finansowania: FIO – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 95628,30 zł

TWORZYMY PARTNERSTWA LOKALNE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ORAZ KAMPANIE PROMOCYJNA EKONOMII SPOŁECZNEJ m.in. poprzez realizację projektu:

1.    Projekt „Partnerstwo Promocja Praca – Ekonomia Społeczna w regionie łódzkim” 09.2008-08.2010
Celem projektu było powstanie 30 partnerstw lokalnych na terenie województwa łódzkiego oraz kampania promocyjna ekonomii społecznej. Źródło finansowania: ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1905052,37 zł

2.    Projekt „JA-TY-MY” – 01.2012 – 12.2014
Celem projektu jest m.in. współpraca podmiotów ekonomii społecznej z instytucjami otoczenia podmiotów ekonomii społecznej (IO PES) poprzez tworzenie warunków do identyfikacji podmiotów ekonomii społecznej (PES) jako sektora, wypracowywanie modelu współpracy PES i IO PES oraz działań zrzeszających PES na terenie województwa łódzkiego. Źródło finansowania: ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OD LAT WSPIERAMY ZAKŁADANIE ORAZ PROWADZENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH NA TERENIE WOJ. ŁÓDZKIEGO m.in. poprzez realizację projektu:

1.    Projekt „Współdziałając możemy więcej” – 01.2009 – 10.2010
Celem projektu było wsparcie finansowe i merytoryczne 25 osób fizycznych (z grup osób niepełnosprawnych i bezrobotnych) i założenie przez nie 4 spółdzielni socjalnych. Źródło finansowania: ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1372555,03 zł
2.    Projekt „Razem możemy więcej” - 03.2010 – 09.2011
Celem projektu było wsparcie finansowe i merytoryczne 25 osób fizycznych (z grup osób niepełnosprawnych i bezrobotnych) i założenie przez nie 4 spółdzielni socjalnych. Źródło finansowania: ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1408173,30 zł
3.    Projekt „Działajmy razem”  - 10.2010 – 12.2013
Celem projektu było wsparcie finansowe i merytoryczne 47 osób fizycznych (z grup osób niepełnosprawnych i bezrobotnych) i założenie przez nie 8 spółdzielni socjalnych. Źródło finansowania: ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3370600,50 zł
4.    Projekt „JA-TY-MY” – 01.2012 – 06.2015
Celem projektu jest wdrożenie i wspieranie inicjatyw i rozwiązań z zakresu ekonomii społecznej zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy dla 64 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu woj. łódzkiego poprzez zakładanie spółdzielni socjalnej przez osoby fizyczne, prawne oraz umożliwianie przystępowania do istniejących spółdzielni socjalnych. Źródło finansowania: ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

WSPIERAMY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W TYM CHORUJĄCE PSYCHICZNIE m.in. poprzez realizację projektu:

1.    Projekt ”Ekonomia społeczna szansą na pracę” 08.2008-12.2008
Głównym celem projektu było zwiększenie udziału sektora administracji publicznej w realizacji zadań publicznych w obszarze promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt zakładał wielopłaszczyznową promocję ekonomii społecznej jako narzędzia aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez organizację spotkań informacyjno-promocyjnych dla przedstawicieli samorządów oraz organizację drugiej edycji konkursu „Przełamujemy bariery 2008” i Gali Przedsiębiorczości Społecznej: Źródło finansowania: FIO – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 64500,00 zł
 
 
2.    Projekt „Galeria różnorodności” 10.2009-12.2009
Głównym celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia poprzez naukę postaw pracowniczych wśród osób chorujących psychicznie nieaktywnych zawodowo. Cel został zrealizowany poprzez stworzenie na terenie Łodzi sklepu „Galeria Różnorodności”, w którym pracowały osoby chorujące psychicznie. Źródło finansowania: konkursu Prezydenta Miasta Łodzi na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych 5000,00 zł

WSPÓŁPRACUJEMY Z INNYMI ORGANIZACJAMI W POLSCE ORAZ NA ŚWIECIE NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ poprzez m.in.:

1.    Projekt „Transfer dobrych praktyk w dziedzinie gospodarki społecznej — TRANS”,
Cele projektu było upowszechnianie w regionie Kiszyniowa dobrych praktyk w zakresie rządzenia, stymulowanie rozwoju lokalnego i ograniczanie ubóstwa poprzez wykorzystanie narzędzi gospodarki społecznej. Projekt skierowany był do samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych oraz instytucji edukacyjnych działających w Kiszyniowie, w Mołdawii.

2.    Projekt Koalicja Łamania Oporów Społecznych „KŁOS” - partner 2004-06.2008