Jesteś tutaj: Start    Instrumenty wsparcia    Partnerstwa

Partnerstwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU PARTNERSTW

1.    Działania partnerskie i współpraca obejmują:
a.    dystrybucję informacji dla PES lub osób zainteresowanych stworzeniem PES  dotyczących lokalnej ekonomii społecznej, źródeł pozyskiwania środków
na rozwój PS, aktualnych przepisów prawa, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
b.    inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy PES lub osobami zainteresowanymi stworzeniem PES a potencjalnymi  interesariuszami (organizacjami pozarządowymi, JST, instytucjami rynku pracy), instytucjami pomocy i integracji społecznej, ośrodkami naukowymi, itp.,
c.    organizację/udział w co najmniej jednym spotkaniu dla OWES,
d.    inicjowanie działań i spotkań branżowych PES,
e.    dokonywanie autodiagnozy na poziomie lokalnym, włączanie partnerów z różnych sektorów do współpracy, budowania klastrów.

2.    OWES w działaniach na rzecz rozwoju partnerstw współpracuje z podmiotami zewnętrznymi poprzez:
a.    współpracę w zakresie zagwarantowania PES dostępu do usług najwyższej jakości, dostosowanych do potrzeb (współdziałanie na rzecz PES, wymiana usług),
b.    współpracę z instytucjami zapewniającymi dostęp do wsparcia finansowego dla PES,
c.    wymianę informacji dotyczącą najkorzystniejszych produktów finansowych dla PES,
d.    wymianę doświadczeń,
e.    samokształcenie.