Jesteś tutaj: Start    OWES

OWES

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

O OŚRODKU WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

CEL I MISJA OWES

1.    Misją OWES jest wzrost znaczenia ekonomii społecznej w regionie łódzkim służącej integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją, wzrostowi kapitału społecznego oraz rozwojowi przedsiębiorczości.
2.    Celem OWES jest wzmocnienie roli sektora ekonomii społecznej w aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców województwa łódzkiego poprzez:

 • wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej,
 • powstanie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
 • wzrost kompetencji w obszarze ekonomii społecznej,
 • rozwój partnerstw lokalnych i współpracy międzysektorowej,
 • poszukiwanie źródeł długookresowego finansowania dla PES,
 • szerzenie idei ekonomii społecznej.

 

KLIENCI OWES

1.    OWES kieruje swoje działania do następujących grup:

a.    Podmioty Ekonomii Społecznej:

 • przedsiębiorstwa społeczne,
 • podmioty reintegracyjne (ZAZ, CIS, KIS, WTZ),
 • podmioty działające w sferze pożytku publicznego, które prowadzą działalność ekonomiczną i zatrudniają pracowników (organizacje pozarządowe, które prowadzą odpłatną i nieodpłatną działalność),
 • podmioty sfery gospodarczej.

b.    Instytucje Otoczenia Ekonomii Społecznej:

 • Regionalne Centrum Pomocy Społecznej,
 • Wojewódzki Urząd Pracy,
 • Powiatowe Urzędy Pracy,
 • Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
 • inne instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • inne instytucje rynku pracy,
 • przedstawiciele biznesu.

c.    Osoby fizyczne i grupy nieformalne:

 • osoby fizyczne,
 • osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, samotnie wychowujące dzieci.

2.    OWES gwarantuje świadczenie usług oraz dostęp do informacji dla osób z niepełnosprawnościami.